Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

esipvieclamvietnam

@esipvieclamvietnam

All Posts Videos Live streams Images Audio Playlists Tagged Shared Groups About Subscribers Subscriptions Connections

desipvieclamvietnam là trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm hàng ngày. giúp người lao động có thể chủ động tìm kiếm được công việc phù hợp. Bên tuyển dụng khi đăng tin tuyển dụng lên cổng thông tin trên phải ghi rõ mô tả công việc, mức lương cụ thể và giới thiệu chung về công ty. Địa chỉ : 12 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội 10000 Phone : 038269517 https://esip.vieclamvietnam.gov.vn/ https://esipvieclamvietnam.wordpress.com/ https://vi.gravatar.com/esipvieclamvietnam https://esipvieclamvietnam.tumblr.com/ https://www.flickr.com/people/193512812@N07/ https://www.pinterest.com/esipvieclamvietnam https://www.goodreads.com/esipvieclamvietnam https://angel.co/u/vi-clam-vi-tnam https://vimeo.com/esipvieclamvietnam https://fr.quora.com/profile/Esipvieclamvietnam https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=vi&user=Bz1luLAAAAAJ https://esipvieclamvietnam.blogspot.com/ https://www.blogger.com/profile/05469491535001331411 https://www.behance.net/esipvieclamvietnam/ https://dribbble.com/esipvieclamvietnam/about https://www.kickstarter.com/profile/esipvieclamvietnam/about https://www.skillshare.com/profile/Vi%E1%BB%87cL%C3%A0m-Vi%E1%BB%87tNam/691422779 https://about.me/esipvieclamvietnam/

Profile view: 1

Total post: 0

Total connections: 0

Profile posts

Promoted posts

Followings

suggested User

@ Deep Music

Username: DeepMusic

@ AAALWM

Username: AAALWM

@ periodic reset of civilizations

Username: periodicresetofcivilizations

@ fboey

Username: fboey

@ The Resistance 1776

Username: TheResistance1776