Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Vị trí HSE trong doanh nghiệpHSE được biết đến là vị trí phụ trách việc tư vấn các vấn đề về sức khỏe và an toàn lao động cho nhân viên trong quá trình làm việc cũng như tư vấn về môi trường. Họ đảm bảo nhân viên luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường


https://hrchannels.com/uptalent/hse-la-gi-tat-tan-tat-ve-hse-tai-doanh-nghiep.html

Views:104
Likes:0
PostTime:1634892826995
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0