Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Sự khác nhau của Manager và Director

Nhiều người hay nhầm lẫn giữa Director Manager, đôi khi chúng được dịch tương tự như nhau nhưng thực chất như thế nào thì hãy cùng khám phá những điều thú vị sau.

Views:4757
Likes:0
PostTime:1632496294628
Comment Count:2
Group Name:
Votes Count:2