Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Text Post

CEO là gì?

CEO là vị trí đảm nhận vai trò điều hành cao nhất và cũng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. CEO thực hiện các chính sách của hội đồng quản trị, xây dựng và thực hiện và hoàn thành các chiến lược kinh doanh


Xem thêm: https://hrchannels.com/uptalent/ceo-la-gi-ceo-can-so-huu-to-chat-nao.html


Views:1229
Likes:0
PostTime:1637396039920
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0