Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@minhhoang780

Mới đây ngoài khơi Đại Tây Dương, một tàu câu mực của nước Bolivia đã trúng đậm một đàn mực hàng trăm tấn. Được biết đây

Mới đây ngoài khơi Đại Tây Dương, một tàu câu mực của nước Bolivia đã trúng đậm một đàn mực hàng trăm tấn. Được biết đây là tàu câu mực hiện đại, câu tự động.

Mới đây ngoài khơi Đại Tây Dương, một tàu câu mực của nước Bolivia đã trúng đậm một đàn mực hàng trăm tấn. Được biết đây là tàu câu mực hiện đại, câu tự động.

Views:37
Likes:0
PostTime:1599964114406
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0