Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@daotaoseotraffic

Top 9 cách đi backlink an toàn hiệu quả mà ai cũng muốn biết

Trong các cách đặt backlink hiệu quả, đây hẳn là yếu tố đầu tiên mà mỗi SEOer quan tâm đến khi bắt đầu quá trình xây dựng backlink cho website. Theo kinh nghiệm của đào tạo seo traffic, các backlink nên đặt trong các diễn đàn có PR ≥ 4 để đạt được đánh giá tốt nhất từ Google.

Ngoài ra, với lượng traffic lớn, nếu bài viết của bạn tốt cũng tăng khả năng người đọc xem bài của bạn và click vào văn bản neo trên đó.

Xem thêm tại: https://daotaoseotraffic.com/top9-cach-di-backlink-a

Views:57
Likes:0
PostTime:1633771928626
Comment Count:1
Group Name:
Votes Count:1

Comments

By NancyBrown

Google is by and by paying $27485 to $29658 consistently for taking a shot at the web from home. I have joined this action 2 months back and I have earned $31547 in my first month from this action. I can say my life is improved completely! Take a gander at it what I do.....


For more detail visit the given link.........................................>>  http://Www.NETCASH1.Com