Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Tuvi2022phongthuysovn

Text Post

BÓI TỬ VI TUỔI ẤT SỬU NĂM 2022 NAM MẠNG

Theo tử vi năm 2022 tuổi Ất Sửu nam mạng thì hạn Ngũ Mộ cần đề phòng tiền bạc hao tán cũng như tinh thần không được ổn. Không nên cho ai ngủ nhờ trong năm này vì dễ gặp phải tai vạ hoặc bị mất của. Khi mua hàng chú ý đầy đủ hóa đơn.

Nguồn: https://phongthuyso.vn/tu-vi-2022/tu-vi-tuoi-at-suu-nam-2022-nam-mang-1985.html

Views:8
Likes:0
PostTime:1637221657972
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0