Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Tuvi2022phongthuysovn

Text Post

BÌNH GIẢI TỬ VI TUỔI BÍNH DẦN NĂM 2022 NAM MẠNG

Trong năm 20222 người tuổi 1986 Bính Dần nam mạng có nhiều khó khăn công việc. Bởi vậy đây không phải thời điểm tốt cho những mưu sự. Cẩn thận bị người phá hoại và khi đầu tư tiền bạc không được kết quả tốt. Tình cảm của gia đạo có chuyện không lành.

NGuồn: https://phongthuyso.vn/tu-vi-2022/tu-vi-tuoi-binh-dan-nam-2022-nam-mang-1986.html

Views:11
Likes:0
PostTime:1637221737177
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0