Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Text Post

Viết mail chào mừng tân nhân viên


Thư chào mừng nhằm mục đích thể hiện sự nồng nhiệt, thiện chí mà nhà tuyển dụng gửi đến một nhân viên mới. Vừa giúp họ cảm nhận sự trân trọng mà công ty dành cho mình, vừa giúp họ an tâm vì luôn nắm rõ những thông tin liên quan đến công việc và quá trình tiếp nhận công việc.


https://talentbold.com/mau-mail-chao-mung-nhan-vien-moi-893-ns

Views:34
Likes:0
PostTime:1634286574608
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0