Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Tuvi2022phongthuysovn

Text Post

XEM TỬ VI TUỔI GIÁP NGỌ NAM MẠNG NĂM 2022 #1954

Theo tử vi 2022 tuổi Giáp Ngọ nam mạng cho hay Năm nay sức khỏe của quý ông tuổi 1954 không được tốt, chủ yếu là về các bệnh tiêu hóa kém. Bên cạnh đó, công việc làm ăn có xu hướng sụt giảm đi xuống, hao tốn nhiều tiền của và tình cảm gia đạo thiếu hòa khí.

Nguồn: https://phongthuyso.vn/tu-vi-2022/tu-vi-tuoi-giap-ngo-nam-2022-nam-mang-1954.html

Views:13
Likes:0
PostTime:1636787492058
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0