Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Text Post

Nếu như Supply chain là một mạng lưới liên kết các công ty cùng hợp tác với nhau thì Logictics chỉ là các hoạt động trong phạm vi của một công ty nhất định . Đồng thời hoạt động Supply chain bao trùm cả hoạt động Logistics.


https://hrchannels.com/uptalent/logistics-la-gi-tim-hieu-az-ve-nganh-logistics.html

Views:20
Likes:0
PostTime:1636648388675
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0