Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Text Post

Công việc của chuyên viên IT


Công viêc của một chuyên viên IT là duy trì mạng máy tính của tất cả các tổ chức, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo toàn bộ công ty hoạt động trơn tru trên hệ thống PC. Hỗ trợ giám sát và bảo trì các hệ thống máy tính của công ty, cài đặt và định cấu hình phần cứng và phần mềm, giải quyết các sự cố kỹ thuật. 


https://hrchannels.com/uptalent/chuyen-vien-it-la-gi-cong-viec-cua-chuyen-vien-it.html

Views:21
Likes:0
PostTime:1636648451508
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0