Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Vệ Sinh Hà Nội Xanh

Các nguyên tắc bắt buộc khi tiến hành vệ sinh nhà xường mà Vệ Sinh Hà Nội Xanh đang áp dụng

Nhân viên phải tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động

Có đầy đủ giấy tờ, giấy chứng nhận sức khỏe cho nhân viên, giấy chứng nhận an toàn lao động

Máy móc trang thiết bị trước khi đưa vào xưởng phải được kiểm tra kỹ lượng trước

Tuyệt đối nhân viên có đủ năng lực làm việc, không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, không được mang thuốc lá vào trong khuân viên xưởng

Xem thêm tại https://vesinhhanoixanh.vn/quy-trinh-ve-sinh-nha-xuong-tieu-chuan-hieu-qua-cao/

Views:36
Likes:0
PostTime:1625131043865
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0