Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@hangtruong

Text Post

Tháp cooling tower đối lưu cơ học sở hữu dải công suất khá rộng. Phù hợp để lắp tại nhà máy và cả những cánh đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể xây dựng nhiều tháp hoạt động cùng lúc để có được hiệu suất mong muốn.


https://dienmayhoanglien.vn/cooling-tower-la-gi-phan-loai-thap-giai-nhiet-cooling-tower.html

Views:863
Likes:0
PostTime:1604907045992
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0