Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Text Post

Kỹ năng giao tiếp là gì và tầm quan trọng của nó


Người có kỹ năng giao tiếp tốt sẽ dễ dàng tìm được những cơ hội việc làm tốt. Họ cũng có khả năng xây dựng mạng lưới quan hệ rộng lớn và vững mạnh hơn người không giỏi giao tiếp.


https://talentbold.com/khai-niem-ky-nang-giao-tiep-va-tam-quan-trong-trong-cong-viec-640-ns

Views:752
Likes:0
PostTime:1633770880402
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0