Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@minhhoang780

Thời điểm này, các vựa cua đồng ở vùng đầu nguồn Hồng Ngự hoạt động khá nhộn nhịp, vì số lượng người bắt cua đồng

Thời điểm này, các vựa cua đồng ở vùng đầu nguồn Hồng Ngự hoạt động khá nhộn nhịp, vì số lượng người bắt và nguồn cua dồi dào trong mùa nước nổi. Các vựa cua lớn mỗi ngày thu từ 5 đến 10 tấn cua đồng.

Thời điểm này, các vựa cua đồng ở vùng đầu nguồn Hồng Ngự hoạt động khá nhộn nhịp, vì số lượng người bắt và nguồn cua dồi dào trong mùa nước nổi. Các vựa cua lớn mỗi ngày thu từ 5 đến 10 tấn cua đồng.

Views:41
Likes:0
PostTime:1599964284659
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0