Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@dangductung

Thau rửa bể nước tại Hoài Đức

Bể nước lâu ngày không sử dụng hoặc sử dụng lâu ngày nhưng không vệ sinh thường xuyên sẽ xuất hiện những hiện tượng lắng cặn, nổi váng, nước có mùi lạ,… gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, ở khu vực Hoài Đức, nơi đây có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Hiện nay, ở Hoài Đức có rất nhiều hộ gia đình, chung cư, văn phòng,… được mở tại đây. Vì thế nhu cầu thau rửa bể nước tại Hoài Đức cũng ngày một tăng cao.

Views:41
Likes:0
PostTime:1614052064211
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0