Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@hangtruong

Text Post

Tháp làm mát nước công nghiệp cooling tower hoạt động dựa trên quá trình trích nhiệt thừa từ hơi nước và thải ra ngoài môi trường. Chính vì thế mà lượng nước ở trong tháp sẽ được làm mát một cách đáng kể.


https://dienmayhoanglien.vn/nguyen-ly-hoat-dong-cua-thap-tan-nhiet.html

Views:22
Likes:0
PostTime:1604979317912
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0