Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Text Post

Marketing Manager là vị trí đứng đầu bộ phận marketing, có trách nhiệm điều hành và quản lý hoạt động của bộ phận marketing trong doanh nghiệp. Họ ước tính ngân sách cụ thể cho từng chiến dịch marketing, làm việc với đối tác quảng cáo, quản lý tài liệu quảng cáo, đàm phán và chuẩn bị hợp đồng tiếp thị.

https://hrchannels.com/uptalent/tat-tan-tat-ve-vi-tri-marketing-manager.html

Views:12
Likes:0
PostTime:1624270797152
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0