Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Text Post

Sự khác nhau giữa Brand Manager và Marketing Manager


Brand Manager là vị trí phụ trách việc quản lý thương hiệu trong các doanh nghiệp. Brand Manager sẽ chịu trách nhiệm xây dựng các chiến lược phát triển thương hiệu, lập kế hoạch và trực tiếp điều hành các hoạt động phát triển thương hiệu theo đúng mục tiêu và định hướng xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.

Chi tiết tại: https://hrchannels.com/uptalent/su-khac-nhau-giua-brand-manager-va-marketing-manager.html

Views:10
Likes:0
PostTime:1624359711308
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0