Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Quản lý dự án (Project manager) là gì? Làm trong lĩnh vực nào?

Quản lý dự án - Project Manager (viết tắt là PM) là người chịu trách nhiệm lãnh đạo một dự án ngay từ khi bắt đầu đến khi thực hiện.

Chi tiết xem tại: https://hrchannels.com/uptalent/quan-ly-du-an-project-manager-la-gi-lam-trong-linh-vuc-nao.html

Views:22
Likes:0
PostTime:1623897196651
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0