Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@dunzi

Text Post

Ngọc cẩm thạch Myanmar chất lượng hàng đầu luôn được mua trực tiếp bởi các nhà sưu tập từ Hồng Kông, Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, hoặc rơi vào tay các bậc thầy chạm khắc ngọc cẩm thạch ở Myanmar. Chỉ những mảnh ngọc tốt nhất mới được đem đi đấu giá và được chạm khắc bởi các nghệ nhân địa phương và phân phối cho các đại lý trên khắp thế giới.


https://www.gmtjade.com/thi-truong-ngoc-cam-thach-myanmar/

Views:8
Likes:0
PostTime:1629167143586
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0