Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Tuvi2022phongthuysovn

Text Post

Tử vi tuổi Bính Thân năm 2022 nữ mạng là một năm tốt xấu bất phân công việc làm ăn không có sự khỏi sắc, tiền bạc tuy có nhưng chỉ đủ chi tiêu trong cuộc sống, ngoài ra trong năm nay quý bà chú ý ra ngoài gặp chuyện phiền lòng hay phải suy nghĩ mà ảnh hưởng tới giấc ngủ, ngoài ra trong năm nay chú ý trong nhà có chuyện buồn đưa tới.

Nguồn: https://phongthuyso.vn/tu-vi-2022/tu-vi-tuoi-binh-than-1956-nam-2022-nu-mang.html

Views:17
Likes:0
PostTime:1636015913254
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0