Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@minhhoang780

Đây là con đập Cao Thanh ở Bắc Kạn, ẩn mình bên nhiều sông ngòi. Nơi đây từ lâu được biết đến với nghề câu lươn đồng.

 Đây là con đập Cao Thanh ở Bắc Kạn, ẩn mình bên nhiều sông ngòi. Nơi đây từ lâu được biết đến với nghề câu lươn đồng. Nghề này giờ đây hiếm người làm vì lươn ngoài đồng giờ đây ít, nên cho thu nhập bấp bênh.

 Đây là con đập Cao Thanh ở Bắc Kạn, ẩn mình bên nhiều sông ngòi. Nơi đây từ lâu được biết đến với nghề câu lươn đồng. Nghề này giờ đây hiếm người làm vì lươn ngoài đồng giờ đây ít, nên cho thu nhập bấp bênh.

Views:36
Likes:0
PostTime:1599964526759
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0