Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Text Post

IQC là gì?

IQC là viết tắt của Input Quality Control, có nghĩa là kiểm soát chất lượng đầu vào. Đây là vị trí giữ vai trò kiểm soát chất lượng các nguyên liệu, vật tư đầu vào trước khi được đưa vào sản xuất.


https://hrchannels.com/uptalent/iqc-la-gi-mo-ta-cong-viec-cua-truong-phong-iqc.html

Views:1097
Likes:0
PostTime:1636648343479
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0