Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Công việc của Finance Manager

Finance & Accounting Manager là người thực hiện việc thu thập, xử lí, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng các báo cáo tài chính và phân phối nguồn tài chính cho doanh nghiệp.

Views:44
Likes:0
PostTime:1624529612405
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0