Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Tuvi2022phongthuysovn

Text Post

VẬN MỆNH TỬ VI TUỔI MẬU TUẤT NAM MẠNG NĂM 2022 DỄ GẶP KIỆN CÁO

Theo tử vi tuổi tuất 1958 năm 2022 nam mạng thì công việc khó khăn có kẻ tiểu nhân phá hoại mà vướng vào kiện thưa. Gia đạo thiếu đi hòa khí, có chuyện buồn phiền đưa tới. Xuất hành không thuận, sức khỏe yếu kém, chăn nuôi cũng gặp nhiều thua lỗ,

Nguồn: https://phongthuyso.vn/tu-vi-2022/tu-vi-tuoi-mau-tuat-nam-2022-nam-mang-1958.html

Views:19
Likes:0
PostTime:1636787817925
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0